OPŠTI USLOVI POSLOVANJA - Optiprint, d.o.o.

OPŠTI USLOVI POSLOVANJA - Optiprint, d.o.o.

Opšti uslovi poslovanja veb portala Optiprint.rs (u daljem tekstu: opšti uslovi poslovanja) su pripremljeni u skladu sa važećim propisima Republike Srbije a odnose se na sve korisnike ovog portala. Ovi opšti uslovi poslovanja određuju uslove korišćenja veb portala Optiprint.rs, naručivanje usluge besplatnog testiranja, postupak naručivanja preko portala, zaštitu ličnih podataka i drugih prava i obaveza korisnika i vlasnika portala.

Operater i vlasnik navedenog portala (u daljem tekstu: provajder) je kompanija Optiprint, usluge i savetovanje d.o.o., skraćeno: Optiprint, d.o.o., Kranjčeva ulica 20, 1000 Ljubljana, poreski broj SI10180630, matični broj 3575683000.

Korišćenjem internet portala korisnik prihvata opšte uslove poslovanja i potvrđuje da je s njima upoznat i da se sa njima slaže.

1. NARUČIVANJE BESPLATNOG TESTIRANJA

Na web portalu Optiprint.rs možete naručiti besplatno testiranje uređaja za štampu (u daljnjem tekstu: uređaji) ili zahtev podnose fizičke i pravne osobe.

Mogućnost besplatnog probnog perioda dostupna je samo u slučaju dugoročnog najma uređaja na period od 1 godine ili više.

Besplatna proba uređaja znači da korisnik dobija uređaj na besplatnoj probi u trajanju od 7 dana. U slučaju posebnih promotivnih kampanja koje se javno najavljuju, korisnik može dobiti uređaj na besplatno probno razdoblje u trajanju od 14 dana.

Korisnik naručuje besplatno probno razdoblje uređaja klikom na link  „Naruči besplatno probno razdoblje“ ispod odabranog paketa. Ako ne pronađe odgovarajući paket, može poslati upit klikom na link „pošalji upit“.

Da biste naručili besplatan test korisnik portala ne mora se registrovati  za podnošenje zahteva. Pri odabiru jednog od paketa odnosno  za podnošenje zahteva mora uneti svoje ime i prezime, telefon, e-mail i firmu (po izboru) koju su zaposleni u  Optiprint Rent d.o.o. kontaktiraju i dogovaraju se sa korisnikom za besplatno probno korištenje uređaja ili ga jednostavno obaveste  o mogućnostima iznajmljivanja.

Optiprint ima pravo odbiti ili skratiti besplatno probno razdoblje uređaja ako za to postoji objektivan razlog (na primer, sumnja u jasno iskorištavanje besplatne upotrebe uređaja bez stvarne namere iznajmljivanja tog uređaja).

U slučaju besplatnog probnog rada uređaja, moguće je raskinuti ugovor o najmu u roku od dve  nedelje  od zaključenja ugovora o najmu / početka najma / početka besplatnog probnog perioda bez ikakvih financijskih obaveza korisnika .

2. SIGURNOST TOKOM SLANJA NARUDŽBINE

Za prenose svih korisničkih podataka provajder koristi tehnologiju koja brine o šifrovanju svih informacija, poslanih zajedno sa narudžbinom korisnika. U slučaju nepopunjavanja obaveznih polja za unošenje, sistem automatski prepozna grešku i upozori korisnika pre slanja narudžbine.

Korisnik garantuje tačnost i istinitost svih poslatih podataka i odgovara za potencijalnu štetu, nastalu zbog netačnih odnosno neistinitih podataka.

3. DOSTUPNOST INFORMACIJA

Provajder se obavezuje da će korisniku uvek obezbediti sledeće informacije:

 • podatke o kompaniji(firma, sedište, poreski broj, matični broj),
 • kontaktne podatke za brzo i efikasno komuniciranje,
 • glavna svojstva usluge koju nudi, cena usluge, uključujući sve poreze.

U slučaju odluke o iznajmljivanju uređaja, provajder se obavezuje korisniku obezbediti detaljnije informacije vezano za:

 • uređivanje plaćanja te načina i roka dostave odnosno ispunjenja usluge,
  za fizička lica, informaciju o pravima i uslovima za odstupanje od ugovora u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača Republike Srbije, te uslovima za odstupanje od ugovora za pravna lica u skladu sa Zakonom o obligacijama.

4. PLAĆANJE

Portal je namenjen samo i isključivo slanju narudžbine za besplatno testiranje uređaja, koji od korisnika ne zahteva naknadno iznajmljivanje uređaja ako to ne želi, te slanju upita o paketima iznajmljivanja.

Cene, koje se nalaze na sajtu Optiprint.rs važe isključivo u slučaju odluke o naknadnom iznajmljivanju uređaja i ne naplaćuju se prilikom naručivanja besplatnog testiranja uređaja. Cene ne uključuju PDV. Cene na portalu nemaju unapred određen vremenski rok trajanja i mogu se promeniti bez prethodne najave.

Provajder zadržava pravo do izmene tehničkih opisa i konfiguracije bez prethodne najave.

5. SVEOPŠTI IZGLED INTERNET STRANICE

Sav sadržaj objavljen na veb portalu je u isključivom vlasništvu kompanije Optiprint, d.o.o. i autorski je zaštićen s važećim zakonima. Za sadržaj se pored slika, teksta i podataka računa i sveukupan grafički izgled veb portala.

Kopiranje sa veb portala i objavljivanje sadržaja na drugim mestima je zabranjeno, osim ako vlasnik to dozvoli u pisanom obliku.

Slike su samo simbolične i ne predstavljaju uvek u potpunosti stvarnog stanja, odnosno svojstva uređaja.

6. ISPORUKA

Nakon besplatnog testiranja i po slanju narudžbine, kompanija Optiprint Centralna Srbija kontaktira korisnika i dogovori se s njim za termin isporuke odnosno nameštanja uređaja. Isporuka i instalacija uređaja su besplatni. Isto tako, u periodu besplatnog testiranja je na raspolaganju sva boja potrebna za štampanje te servis na poziv.

Isporuku obavlja kompanija Optiprint Centralna Srbija što znači da naručeni uređaj isporuči zaposlenik odnosno serviser kompanije Optiprint Centralna Srbija ili zaposleni odnosno serviser neke od franšiza kompanije Optiprint, d.o.o.. Zaposleni odnosno serviser u potpis predloži otpremnicu u dva primerka koji dokazuju da je uređaj bio isporučen. Jedan primerak zadrži korisnik, drugi primerak zadrži zaposleni odnosno serviser. Po pravilu se isporuke vrše do petnaest sati svakog radnog dana odnosno po dogovoru.

Za uređaje kojih u datom trenutku nema na zalihi, rok isporuke se skladno tome produži, o čemu je korisnik obavešten odmah po pozivu na poslanu nadrudžbinu ili putem e-maila.

U primeru više sile ili okolnosti koje sprečavaju ili otežavaju izvršenje primljene narudžbine u dogovorenom roku, Optiprint Centralna Srbija ima pravo do odbijanja ili kasnijeg izvršenja narudžbine, što važi i za potvrđene narudžbine za besplatno testiranje koje su već sprovedene.

Optiprint, d.o.o. i/ili Optiprint Centralna Srbija ne preuzima nikakvu odgovornost za gubitke, koji bi nastali zbog nepravovremeno isporučenog uređaja.

7. PRAVO NA OTKAZIVANJE NARUDŽBINE

Korisnik ima pravo besplatno testiranje bilo kada otkazati putem e-maila ili telefona, bez da bilo kome navede razloge za svoju odluku.

Besplatno testiranje po pravilu traje 7 dana. Korisnik može taj period skratiti i u tom slučaju javiti putem telefona ili e-maila da se uređaj preuzme.

Troškove preuzimanja pokriva sam provajder.

Provajder zadržava pravo da bilo kada i po ličnoj presudi odbije izvođenje besplatnog testiranja uređaja.

8. ŠTETA

Optiprint, d.o.o. i/ili Optiprint Centralna Srbija ne odgovara za štetu koja bi nastala korisniku, njegovim zaposlenim ili trećim licima zbog nepoštovanja ili kršenja »Priručnika za upotrebu« priloženog uređaju.

Optiprint, d.o.o. i/ili Optiprint Centralna Srbija zadržava pravo do povrata štete prouzrokovane na i u vezi sa uređajem ukoliko je korisnik štetu uzrokovao namerno ili iz nemara.

9. NEZAKONITO ZADRŽAVANJE UREĐAJA

Za zadržavanje uređaja korisnik pokriva celi iznos kao što je ispod navedeno. Nakon tri opomene za vraćanje uređaja i računa kompanija Optiprint Centralna Srbija predaje predlog za izvršenje kod ovlašćenog suda u ispod navedenoj visini iznosa:

 • za zadržavanje uređaja HP OJ Pro 8100, 8610, 8620 i 7610 korisnik plaća 400€ + PDV na uređaj,
 • za zadržavanje uređaja HP OJ Pro X45, X47 in X55 korisnik plaća 800€ + PDV na uređaj,
 • za zadržavanje uređaja HP X57 korisnik plaća 1000€ + PDV na uređaj

10. IZJAVA O ISKLJUČENJU ODGOVORNOSTI

Korisnik je svestan da uređaj dat na besplatno testiranje i/ili u naknadno iznajmljivanje može sadržavati prerađene odnosno ponovo punjene kertridže koji nisu proizvod proizvođača uređaja, zato proizvođač uređaja ne daje nikakvu garanciju o kvaliteti štampanja ili specifikacijama uređaja. Obrada ili ponovno punjenje kertridža, koji se koriste u radu uređaja, izvodi isključivo kompanija Optiprint, d. o. o., a ne proizvođač kertridža/uređaja ili nosilac prava intelektualnog vlasništva kertridža/uređaja Nosioci svih prava intelektualnog vlasništva za opremu i uređaje koje koristimo su treće osobe (proizvođači), osim za opremu na kojoj je izričito označeno da je proizvedena od strane kompanije Optiprint, d. o. o. (npr. rezervoar boja). Sa proizvođačima i distributerima originalne opreme i uređaja nismo povezani i ne zastupamo nikoga od njih.

11. ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA

S slanjem narudžbine za besplatno testiranje uređaja odnosno upita na veb portalu Optiprint.rs korisnik dozvoljava da kompanija Optiprint Centralna Srbija, Gradsko šetalište 57, 32000 Čačak može da koristi i obradi dobijene podatke u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti ličnih podataka te s namerom određenom u nastavku teksta.

Operater obrađuje lične podatke korisnika koje je on uneo u obrazac za narudžbinu odnosno slanje upita (ime, prezime, broj telefona, e-mail, kompanija – opcionalno), isključivo za potrebe ispunjenja narudžbine odnosno informisanja korisnika, ostalu s tim povezanu komunikaciju te moguću obradu ugovora u primeru naknadnog iznajmljivanja uređaja.

Sa slanjem narudžbine odnosno upita daje korisnik izričit pristanak za korištenje i obradu posredovanih ličnih podataka u svrhu navedenu u prethodnom paragrafu te ih provajder ne sme posredovati trećim licima.

Posredovani lični podaci će se čuvati i korisiti samo toliko vremena koliko je potrebno za postizanje namere zbog koje ih je korisnik posredovao.

Korisnik s prihvatanjem ovih opštih uslova poslovanja potvrđuje da je upoznat s pravom do uvida, prepisa, kopiranja, dopunjavanja, popravka, blokiranja i brisanja ličnih podataka koji se odnose na njega u skladu s odredbama svaki put važećeg zakona koji uređuje zaštitu ličnih podataka.

12. OPŠTI USLOVI ZA PROMOTIVNI KOD

 • Kod za popust ili promotivni kod, u daljem tekstu:
 • Kod za popust donosi razne pogodnosti prilikom kupovine ili najma usluga Optiprint.
 • Kod aktivnog popusta objavljuje se u reklamnim porukama, e-mailovima, Instagramu, Facebooku ili drugim medijima.
 • Kod je vremenski ograničen, što se može videti u opisu pored koda ili u vezi sa klikom na njega.
 • U slučaju da korisnik koristi kod za popust, ali kasnije otkaže narudžbu upotrebljenim kodom po svojoj volji, više nema pravo na novu pogodnost iz ovog koda.
 • Jednom narudžbinom  korisnik može koristiti samo jedan kod. Kodovi se ne sabiraju. Možemo uzeti u obzir samo jedan kod. Ako su dva ili više kodova validni istovremeno, korisnik odlučuje koji će kod koristiti.
 • Korisnik koristi kod za popust unosom koda u mrežni obrazac „besplatna proba“ u područje za unos koda, unošenjem koda i klikom na Pošalji, pošalji zahtev i iskoristi popust. Popust se iskorištava nakon potpisivanja ugovora na osnovu izdanih računa.
 • Kod za popust je jednokratni kod, što znači da ga možete koristiti samo jednom.

13. KOLAČIĆI

Na veb stranici se koriste:

 • kolačići usluge Google analytics,
 • kolačići socijalnih mreža (Facebook opcija za delenje iskustava s prijateljima, Google maps i Najdi.si mapa),
 • kolačić PHPSESSID – potreban za pravilno funkcionisanje internetskog okvira, koji se izbriše pri zatvaranju pretraživača.
 • Saglasnost korisnika za kolačić PHPSESSID nije potrebno zato što se radi o zakonskoj iznimci gde pristanak korisnika nije potreban. Unapred odobreni pristanak je potreban za kolačiće povezane s društvenim mrežama i za analitičke kolačiće opisane u nastavku.

Google Analytics kolačići su korišćeni za praćenje posete veb portala Optiprint.rs, slanju narudžbina za besplatno testiranje uređaja, slanje upita i drugih navika korisnika koje se pojavljuju na veb portalu Optiprint.rs.

U primeru da korisnik provajderu ne dozvoli korišćenje kolačića na svojem računaru, korisnik može podešavanja promeniti u vsakom trenutku i to u donjem desnom uglu veb portala gde se celo vreme nalazi folder »Podešavanja privatnosti«. U tom folderu korisnik može da izabere da li se slaže s time da se na njegovom računaru aktiviraju kolačići ili ne.

Ukoliko se tehnički kolačići na veb portalu Optiprint.rs u potpunosti zablokiraju (u podešavanjima pretraživača) slanje narudžbine za besplatno testiranje uređaja neće biti moguće odnosno korisnik neće moći u potpunosti koristiti funkcije internet stranice.

14. ZAVRŠNE ODREDBE

Provajder zadržava pravo da u svakom trenutku bez prethodnog obaveštenja promeni opšte uslove poslovanja.

Provajder će o svakoj promeni opštih uslova poslovanja na adekvatan način obavestiti korisnike. Za adekvatan način smatra se objava opštih uslova poslovanja na veb portalu www.optiprint.rs. Računa se da se korisnik slaže sa promenom opštih uslova poslovanja ako i dalje nastavi koristiti navedeni veb portal.

Provajder se na svaki način trudi obezbediti ažurnost i pravilnost podataka koji su objavljeni na njegovom veb portalu Optiprint.rs.

Korisnik može poslati ugovore, prigovore, zahteve, izjave i reklamacije elektronskim putem na e-mail info.ca@optiprint.rs ili pismenim putem na adresu: Gradsko šetalište 57, 32000 Čačak. Rešavanje ugovora, prigovora, zahteva i reklamacija će se odvijati u skladu s odredbama važećih zakonskih propisa.

Za sve sporove koji proizilaze iz korištenja predmetnog veb portala i iz tih opštih uslova poslovanja koje provajder i korisnik ne mogu rešiti sporazumno, zadužen je ovlašćeni sud u Čačku.

Ovi uslovi počinju važiti s danom 15. 04. 2016.

Čačak, 15. 04. 2016

Optiprint d.o.o. i Optiprint Centralna Srbija

OPŠTI UGOVORNI USLOVI PROMOCIJE — Optiprintova prolećna kampanja. Ostvarite popust od 20%!

OPŠTI  USLOVI  UGOVORA PROMOCIJE – Optiprintova prolećna kampanja. Ostvarite popust od 20%!

 

 1. Opšte odredbe

Dobavljač Optiprintovog „PROLEĆE23“  (u daljnjem tekstu: promocija) je OPTIPRINT RENT d.o.o., Čačak (u daljnjem tekstu: Zakupodavac

Kampanja ili ponuda važi  za sva pravna lica (u daljem tekstu: zakupac) koji će biti sa zakupodavcem tokom kampanje:

– zaključiti ugovor ili aneks postojećeg ugovora o zakupu novog ili dodatnog štampača ili višenamenskog uređaja (u daljnjem tekstu: Ugovor o zakupu).

 1. Trajanje promocije

Promocija važi  od  1.4.2023 do30.4.2023. godine

Smatra se da se novi zakupac pridružio kampanji ako na web mestu unese kod „PROLEĆE23“ u polje promotivnog koda u obliku „besplatno probno razdoblje“ i potpiše dugoročni ugovor ili aneks ugovora o najmu tokom promocija.

 1. Prednosti

Zaključenjem Ugovora o zakupu ili aneksa Ugovora, kako je definisano u ovim Opštim  uslovima, zakupac ostvaruje pogodnost u obliku 20% popusta pri potpisivanju ugovora na 2 godine za novi ili dodatni paket zakupa štampača.

 1. Uslovi

Uslovi za ostvarivanje koristi od promocije su:

– Upit upućen putem veb stranice www.optiprint.rs, putem besplatnog probnog formulara, i u polje za promotivni kod unos koda „PROLEĆE23“.

 – Potpisivanje ugovora o dugoročnom (2 godini) zakupu ili aneksa ugovora o zakupu tokom trajanja promocije.

Nakon isteka promotivne cene, cena najma naplaćuje se zakupcu po ugovornoj ceni.

Beneficije se ni u kom slučaju ne mogu zameniti za novac.

Promocija se ne odnosi na kratkoročne najmove ili to-go štampače.

 1. Ostali uslovi

Promocija nije kompatibilna sa ostalim Optiprint promocijama.

 1. Objava

Ovi opšti ugovorni uslovi kampanje objavljeni su i dostupni na web stranici www.optiprint.rs i važe od dana prihvatanja, —. Godine.

Učesnici kampanje upoznati su sa ovim opštim uslovima, prihvataju ih i obavezuju se da će ih se pridržavati.

Zakupodavac zadržava pravo da izmeni ove Opšte uslove ako je to dozvoljeno zakonom ili ako su bitno promenjene okolnosti.

Čačak, 1.4.2023.